بهترین سرمایه گذاری را با قسطی کلاب تجربه کنید

مدل های بازپرداخت سرمایه

شما می توانید با تامین مبلغ: تومان
انتخاب مدل بازپرداخت:

به مدت 12 ماه هر ماه مبلغ 2,009,000 تومان دریافت خواهید کرد.

به مدت 11 ماه هر ماه مبلغ 500,000 تومان
و در ماه 12 ام مبلغ 20,500,000 تومان دریافت خواهید کرد.

در پایان قرارداد مبلغ 27,000,000 تومان دریافت خواهید کرد.
جمعاً مبلغ 24,108,000 26,000,000 27,000,000 تومان را در انتهای دوره دریافت می کنید.
بیشتر بدانید

مراحل سرمایه گذاری در قسطی کلاب

مراحل سرمایه گذاری

ثبت درخواست تامین وسایل

در تامین وسایل به صورت آنلاین تامین کنندگان در ابتدا با ورود به سایت قسطی کلاب در بخش بهترین سرمایه گذاری یک یا چند محصولی که تمایل به تامین آن را دارند تعیین می کنند.

مراحل سرمایه گذاری

تایید درخواست و انعقاد قرارداد

پس از اتمام درخواست تامین وسایل،کارشناسان بخش تامین قسطی کلاب از شما جهت انعقاد قرارداد حضوری دعوت می نمایند، و یا درصورت عدم امکان حضور، به صورت غیر حضوری قرارداد منعقد می شود.

مراحل سرمایه گذاری

فروش قسطی وسایل و کسب درآمد

پس از انعقاد قرارداد، وسایل تامین شده برای مشتریان ارسال می شود و با توجه به تعیین نوع دریافت اجاره توسط تامین کننده در قرارداد، اقساط پرداختی مشتریان به تامین کنندگان پرداخت می شود