اعتبارسنجی خرید کننده

در قسطی کلاب هر فرد، دارای یک نمره اعتبار است. این اعتبار معیاری برای ارزیابی فرد در نحوه پرداخت اقساط او می‌باشد. طبق قانون اعتباردهی شرکت قسطی کلاب فردی که دارای نمره اعتباری زیر 75 باشد امکان خرید اقساطی بعدی از شرکت را ندارد. هر فرد در زمان ثبت درخواست خرید از شرکت قسطی کلاب دارای نمره اعتبار اولیه 0 است و پس از اعتبار سنجی و در صورت تایید، نمره اعتباردهی آن به عدد 75 تغییر داده می شود.

در مرحله بعد، نحوه بازپرداخت اقساط تعیین کننده نمره اعتباردهی آن فرد برای خرید در مراحل بعدی از شرکت است. طبق این فرمول فرد در صورتی که اقساط خود را به موقع پرداخت کند، امتیاز اعتباردهی آن یک عدد افزایش داده می‌شود و در صورتی که تاخیر و یا تعجیل در اقساط خود داشته باشد، امتیاز آن طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد.

جدول 1: نحوه اعتباردهی به افراد

نمره اعتبار اولیه فرد در صورت 
تایید تیم اعتبارسنجی
75

 جریمه در پرداخت با تاخیر

کاهش 0.2 عددی اعتبار فرد به ازای هر روز تاخیر
در هر 100 هزار تومان مبلغ اقساط  (تا 10 روز)

امتیاز در پرداخت به موقع

افزایش 0.2 عددی اعتبار فرد به ازای هر روز تعجیل
در هر 100 هزار تومان مبلغ اقساط (تا 10 روز)

امتیاز در پرداخت از طریق درگاه


افزایش 0.5 امتیازی به ازای هر بار پرداخت

تسویه زودهنگام قرارداد


افزایش 5 امتیاز


نمره اعتبار هر فرد طبق این روابط، جوایز و جریمه هایی را برای فرد تعریف می کند. هر شخص با در نظر گرفتن نمره اعتبار خود و جدول 2 می تواند جایزه و یا جریمه خود را مشخص کند.

جدول 2: جوایز و جریمه های هر فرد طبق نمره اعتبار


نمره اعتبار زیر 75 


عدم امکان خرید مجدد از شرکت قسطی کلاب در خریدهای بعدی


نمره اعتبار بین 75 تا 150

امکان خرید کالا پس از پایان اقساط سفارش کنونی در صورت تایید تیم اعتبارسنجی

نمره اعتبار بین 150 تا 200

امکان ثبت سفارش بعدی در حین سفارش کنونی و یا پس از سفارش کنونی بدون نیاز به اعتبارسنجی

نمره اعتبار بالای 200

500 تومان تخفیف به ازای هر 1 امتیاز بر روی قیمت نقدی کالا
سقف تخفیف اعمالی بر روی هر کالا حداکثر 5 درصد قیمت نقدی


فرد در پروفایل کاربری خود می تواند نمره اعتبار دهی خود را پس از ثبت اولین سفارش مشاهده کند.